Pravidla soutěže Ušoun Rušoun na stopě Karlu IV.

1. duben 2015

Každý koordinátor soutěžního týmu by si měl dobře přečíst pravidla soutěže.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2 120 99, IČ: 45245053, soutěž konkrétně organizuje stanice Českého rozhlasu Rádio Junior (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „RJ“).

2. Soutěž probíhá 14 měsíců – od 6. 4. 2015 do 3. 6. 2016. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích – soutěží rodinné anebo třídní týmy (kolektivy). Úkolem soutěžního týmu je luštit denní, týdenní a měsíční slova na základě nápověd a vyluštit čtrnáctislovnou tajenku s řešením a na základě měsíčních úkolů vést soutěžní kroniku. Redakce Rádia Junior bude dle níže uvedených harmonogramů uveřejňovat úkoly a nápovědy k soutěži.

3. Účastnit se může rodinný anebo třídní tým (kolektiv), který odpovídá následující specifikaci:
Třídním týmem se rozumí – třídní kolektiv, který coby koordinátor vede pedagožka/pedagog, tedy fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice (dále jen „koordinátor“). Maximální počet členů v týmu je 34 žáků a 4 členové dospělého dozoru. Tomuto počtu bude odpovídat rozsah odměn – hlavní ceny i měsíčních cen. Hra je určena dětem z 1.–4. třídy základní školy, respektive děti musí být ve školním roce 2015/2016 nejvýše v 5. třídě. (Děti předškolního věku se mohou zapojit v rodinném týmu.)

Pokud by členem třídního týmu bylo hendikepované dítě vyžadující permanentní dohled, počítá se, v případě čerpání výher, osobní asistent nad rámec povoleného počtu dospělých osob.

Rodinným týmem se rozumí – rodina, kde alespoň jeden člen je ve věku 3–12 let. Maximální počet členů v týmu je 6, z toho mohou být maximálně 2 dospělí. Tým coby koordinátor vede fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice (dále jen „koordinátor“). Koordinátor rodinného týmu musí být v příbuzenském vztahu s alespoň jedním členem týmu, který je ve věku 3–12 let.

4. Podmínkou pro účast je uvedení jména a kontaktu koordinátora (poštovní adresa, email, telefon). Zapojením do soutěže koordinátor prohlašuje, že zákonní zástupci všech dětí z týmu souhlasí s jejich účastí v soutěži a s použitím fotografií svých dětí i veškerých jejich příspěvků do soutěže včetně kroniky na webových stránkách a sociálních sítí RJ v souvislosti se soutěží a propagací Rádia Junior.

5. Každý tým se musí registrovat na webu Rádia Junior v sekci Soutěže. Registrace může proběhnout kdykoliv v průběhu soutěže ve chvíli, kdy se tým rozhodne zapojit. Pokud by tým odeslal odpovědi či řešení soutěže bez registrace, nebude zařazený do slosování.

6. Pro registraci je potřeba v registračním formuláři vyplnit všechny požadované údaje: jméno a příjmení koordinátora týmu, telefonický a emailový kontakt na koordinátora, údaje o týmu (počet členů, poměr dospělí/děti), zvolené herní týmové jméno, v případě třídního týmu název a adresa školy.

7. Každý koordinátor smí vést maximálně jeden třídní a jeden rodinný tým.

Účast v soutěži
8. Soutěž probíhá na denní bázi. Každý den od pondělí do čtvrtka zazní 3krát ve vysílání Rádia Junior denní nápověda, ze které vyluštíte denní slovo. Páteční nápověda bude k nalezení vždy pouze na webu Rádia Junior v sekci Soutěže. Nápověda anebo výzva k návštěvě webu, v případě pátku, zazní vždy také v Klubu Rádia Junior (dále jen KRJ) – v digitálním vysílání Rádia Junior a na Dvojce Českého rozhlasu mezi 19. a 20. hodinou. Vždy po odvysílání KRJ tak bude nápověda k zpětnému dohledání také v archivu Rádia Junior. Denní slova slouží jako nápovědy pro vyluštění slova týdenního.

9. Stejným způsobem, jako je popsáno v bodě 8, hráče týdenní slova dovedou k slovu měsíčnímu (viz Příloha č. 1: Grafický plán).

10. Týdenní i měsíční slovo lze uhádnout i za předpokladu, že hráč nezískal plný objem nápověd.

11. Harmonogram hry se nekryje s kalendářními měsíci. Z toho důvodu pracuje hra s tzv. soutěžními měsíci, které mají některé 4 týdny a některé 5 týdnů.

12. Vždy 1. den soutěžního měsíce (viz tabulka výše anebo grafický plán soutěže) bude na webu Rádia Junior v sekci Soutěže uveřejněn měsíční příspěvek k soutěži, který bude obsahovat:
- Zadání měsíční otázky
- Zadání měsíčního úkolu
- Přesný popis ceny pro daný měsíc
- Každý pátek soutěžního měsíce v něm přibude poslední nápověda daného týdne (například ve formě křížovky, hádanky, obrázku, písničky apod.)

Tabulka soutěžních měcíců

13. Soutěž probíhá na dvou úrovních – na 1. úrovni o měsíční ceny, na 2. úrovni je velká hra o hlavní cenu.

14. Hra o měsíční cenu:
Pokud se tým chce účastnit soutěže o měsíční cenu, je jeho úkolem:
- Vyluštit měsíční slovo

- Odpovědět na měsíční otázku

- Odeslat správné znění měsíčního slova i odpovědi na měsíční otázku na email radiojunior@rozhlas.cz. Email musí obsahovat – název týmu a kontaktní údaje včetně poštovní adresy. V předmětu emailu je potřeba uvést heslo „Karel IV.“. K zařazení mezi správné odpovědi je potřeba, aby byl tým zaregistrovaný (viz bod 5).

- Uzávěrka pro poslání správných měsíčních odpovědí je vždy první pondělí následujícího měsíce o půlnoci.

- Tým se může účastnit her o měsíční cenu bez ohledu na jeho účast ve velké hře o hlavní cenu a naopak. Do velké hry lze vstoupit kdykoliv v jejím průběhu.

Přehled termínů uzávěrek pro měsíční hry

15. Velká hra o hlavní cenu:
Pokud se tým chce účastnit velké hry o hlavní cenu, je jeho úkolem:

- Založit herní kroniku. Kronika může mít jakékoliv výtvarné zpracování. Prvním příspěvkem v kronice musí být představení soutěžního týmu a jeho koordinátora (včetně přesného výčtu všech členů týmu a kontaktních údajů na koordinátora). Kronika je určena k zaznamenávání průběhu soutěže.

- Splnit všech 14 měsíčních úkolů a jejich řešení zaznamenat do kroniky.

- Vyluštit všech 14 měsíčních slov, která si postupně zapíše do kroniky.

- Odpovědět na všech 14 měsíčních otázek.

- Evidenci (seznam) splněných úkolů, odpovědi na měsíční otázky a měsíční slova zanést do „Tabulky měsíčních otázek a úkolů“, která je Přílohou č. 3.

- Vyluštit hlavní tajenku.
1. května 2016 budou přes stránku www.radiojunior.cz zpřístupněny formuláře, do nichž bude třeba postupně zadat všechna měsíční slova. Výměnou za každé správně uvedené měsíční slovo tým vždy získá jedno slovo do hlavní tajenky.
Slova z hlavní tajenky v pořadí za jednotlivé měsíce nereflektují jejich pořadí ve znění tajenky. Pořadí jednotlivých slov z tajenky získá koordinátor nebo dospělý spoluhráč, který správně zodpoví všechny otázky v kvízu na stránce www.radiozurnal.cz. Kvízy, které povedou k údaji o pořadí slov, budou mít do ilustrační fotografie vložen malý obrázek Ušouna Rušouna, maskota Rádia Junior. Hlavní tajenkou je otázka o 14 slovech.

- Odpovědět na otázku, která se ukrývá ve znění hlavní tajenky.

- Hlavní tajenku a odpověď na otázku – ukrytou v tajence – uvést jako poslední příspěvek do kroniky týmu. (Nápomocný týmu bude ilustrační obrázek soutěže – Příloha č. 2.)

- Minimálním obsahem kroniky na konci soutěže bude:
představení týmu a jeho koordinátora,
splnění všech 14 měsíčních úkolů,
vytištěná a vyplněná Tabulka měsíčních otázek a úkolů – v té je přehled (rejstřík) splnění/řešení všech 14 měsíčních úkolů, znění všech 14 měsíčních slov a odpovědi na 14 měsíčních otázek,
znění hlavní tajenky, odpověď na hlavní tajenku

- Doručení kroniky do redakce Rádia Junior:
poštou na adresu Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, nebo
osobně na podatelnu Českého rozhlasu, která sídlí ve vchodu Římská 13, Praha 2 (v provozu každý všední den od 7 do 16 hodin)

- Uzávěrka pro doručení kronik je 3. června 2016 o půlnoci. O přijetí mezi splněné rozhoduje datum doručení. Příspěvky doručené později než 3. 6. 2016 23:59 nebudou zařazeny do soutěže. Obálku je třeba označit heslem „Karel IV.“.

- Kroniky se po skončení soutěže nebudou vracet. Všem týmům doporučujeme raději soutěž evidovat ve dvou kronikách, aby si jednu mohli ponechat na památku anebo případné pokračování v zápisech dle vlastních nápadů.

- K zařazení do hlavní hry je potřeba, aby byl tým zaregistrovaný (viz bod 5).

Hodnocení soutěžních příspěvků ve hře o měsíční ceny
16. Za splněnou se soutěž považuje ve chvíli, kdy tým včas zašle správné znění odpovědi na otázku měsíce a správné znění měsíčního slova dle pokynů viz bod 14.

17. Ze všech správných došlých odpovědí vybere počítač náhodným výběrem výherce. Výherce bude vždy jeden z kategorie rodinné týmy a jeden z kategorie třídní týmy.

18. Jméno výherce zazní v prvním středečním vysílání KRJ po uzávěrce předešlého měsíce. Dále bude výherce osloven dle zadaných kontaktů a uveden ve vztahujícím se měsíčním příspěvku.

Hodnocení soutěžních příspěvků ve velké hře o hlavní cenu
19. Za splněnou se soutěž považuje ve chvíli, kdy tým zašle do redakce RJ kroniku týmu, která obsahuje: představení týmu a jeho koordinátora (včetně kontaktních údajů), splnění všech 14 měsíčních úkolů, tabulku měsíčních otázek a úkolů, která bude obsahovat evidenci splnění/řešení všech 14 měsíčních úkolů, znění všech 14 měsíčních slov a odpovědi na 14 měsíčních otázek. Jako poslední příspěvek bude znění hlavní tajenky (soutěžní otázky) a odpověď na hlavní tajenku.

20. 7. června 2015 v KRJ vyhlásí šéfredaktor/ka Rádia Junior hlavní cenu. Do soutěže o hlavní cenu budou zařazeny všechny týmy, které splní soutěžní podmínky.

21. Výherce bude vždy jeden z kategorie rodinné týmy a jeden z kategorie třídní týmy.

22. Výherci budou oznámeni ve výše zmíněném vysílání a na webu Rádia Junior.

Výhry
23. Výčet výher:
Hlavní cena: zájezd do Legolandu (Německo) s jedním noclehem, včetně dopravy autobusem, služeb řidiče a průvodce. Hlavní cenu věnovala společnost Student Agency.
Měsíční cena pro třídní kolektiv: Návštěva členů redakce Rádia Junior ve škole včetně zábavného programu, digitální rádio pro koordinátora týmu, ceny od partnerů soutěže (vždy viz bližší specifikace v měsíčním soutěžním příspěvku na webu Rádia Junior v sekci Soutěže) – například výtvarné potřeby, vstupenky na kulturní události, knihy, hry apod., drobnosti od Rádia Junior.
Měsíční cena pro rodinný kolektiv: Návštěva v Rádiu Junior, ceny od partnerů soutěže (vždy viz bližší specifikace v měsíčním soutěžním příspěvku na webu Rádia Junior v sekci Soutěže) – například výtvarné potřeby, vstupenky na kulturní události, knihy, hry apod., drobnosti od Rádia Junior.

Vyhlášení vítězů a předání výher
24. Vítězné týmy měsíční ceny budou oznámeny ve vysílání Klubu Rádia Junior vždy první středu následující po měsíční uzávěrce, viz tabulka v bodě 14. Jména vítězů budou také uveřejněna na webu Rádia Junior v sekci Soutěže, v příslušném měsíčním příspěvku.

25. Ceny budou předány při osobní návštěvě členů redakce Rádia Junior anebo dle konkrétní domluvy s výhercem.

26. Součástí pravidel jsou přílohy:

Prohlášení Pořadatele
27. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Koordinátor bere na vědomí, že účast v soutěži je možná pouze po předchozím výslovném souhlasu zákonného zástupce každého dítěte s použitím a uveřejněním zaslaných fotografií, na webových stránkách www.radiojunior.cz, sociálních sítích RJ, a to v souvislosti se soutěží a za účelem propagace programu RJ.

28. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle posouzení Pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla.

29. Účastníci soutěže nejsou oprávněni požadovat namísto výher finanční anebo jakékoliv jiné plnění výher.

30. Osoba koordinátora nesmí být zaměstnanec Pořadatele nebo osoba ve smluvním vztahu s Pořadatelem, jeho rodinný příslušník a osoba blízká.

31. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli. Měsíční výhry odesíláme do 30 dnů od vylosování výherců.

32. Pořadatel soutěže neodpovídá za doručení výher v případě jejich zaslání.

33. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit či zkrátit, odložit, případně bez náhrady zrušit.

34. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího na webu a ve vysílání Českého rozhlasu.

35. Plné znění pravidel je vyvěšeno na webové stránce radiojunior.cz a uloženo v kanceláři šéfredaktorky Rádia Junior Českého rozhlasu.

36. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Provozovatel, ztrácí vítěz nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

37. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: Zora Jandová
Spustit audio

Pusť si video