SayHi pro kolektivy – Souhlasy zákonných zástupců s užitím výkonu a prohlášení o zpracování osobních údajů

Na této stránce najdete texty souhlasů pro kolektivy k zapojení se do projektu SayHi

Ke stažení: 

Plné znění 

Souhlas s užitím výkonu a prohlášení o zpracování osobních údajů

  1. Poskytnutí souhlasu

Český rozhlas, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČO: 45245053, (dále jen jako „ČRo“) se účastní mezinárodního projektu s názvem Eurovision Kids Friendship Campaign 2022 -  #SayHi (dále jen “#SayHi 2022“), který organizujeme pod záštitou Evropské vysílací organizace - European Broadcasting Union (EBU).  Hlavním účelem a cílem tohoto projektu je zapojit co nejvíce dětí do interpretace jednotné písně, kterou natočí na video - zvukově obrazový záznam, který je sdílen na internetu, popř. na jiných platformách.  

Já jako rodič a zákonný zástupce poskytuji Českému rozhlasu svolení a oprávnění k užití výkonu a video záznamu výkonu mého dítěte, které interpretuje píseň v rámci projektu Eurovision Kids Friendship Campaign 2022 -  #SayHi (dále jen “výkon”).

Souhlasím s tím, aby Český rozhlas sám užil výkon (či část výkonu) samostatně i ve spojení s jinými výkony či prvky a aby Český rozhlas poskytl svolení k užití výkonu EBU, resp. třetím osobám, které jsou zapojeny do projektu #SayHi 2022, v rámci projektu #SayHi 2022 či při propagaci tohoto projektu, a to především sdělováním na internetu a vysíláním, bez časového, územního a množstevního omezení.

  1. Potvrzuji, že jsem byl poučen/a o zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), Vás tímto informujeme o zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí Vašeho dítěte na projektu #SayHi.  Vaše účast resp. účast Vašeho dítěte na projektu #SayHi je dobrovolná a probíhá na základě uzavřené smlouvy o provedení uměleckého výkonu a poskytnutí licence k tomuto výkonu. Jelikož obsahem smlouvy, kterou s námi uzavíráte, jsou i osobní údaje, Český rozhlas je povinen takové Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonného důvodu, kterým je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Účelem zpracování je realizace projektu #SayHi. Osobní údaje nebudou předány žádným třetím osobám. Vaše údaje budou Českým rozhlasem uchovávány po dobu trvání licence. Vaše osobní údaje shromážděné pro uvedené účely nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodních organizací. V souladu s nařízením můžete uplatnit následující práva: právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké vaše osobní údaje ČRo zpracovává; právo na opravu nepřesných údajů; právo na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné; právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením; právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně; právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je oprávněný zájem ČRo; právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu poverenec@rozhlas.cz, případně písemně na adresu sídla ČRo.

Pusť si video